top of page

פורום האטה 05 |

תתארו לכם חינוך איטי

המפגש החמישי עסק בתיאור פרטי וכללי של האטה בחינוך.
המפגש הזמין את כולנו "לתאר לעצמינו" חינוך איטי. לתת ביטוי לחשיבה ולתחושות שלנו על האטה בחינוך. איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה נחווה – כתלמידים, כמורים, כמנהלים, כהורים. חינוך איטי יכול לקבל ביטוי ברמה המערכתית, הבית-ספרית, הכיתתית, וברמת הפרט.
לאחר שיתוף בחדרי שיח, התכנסה המליאה להקשיב ולהגיב לשני רעיונות, "תמונות עתיד", של חינוך אטי בישראל. עמית נויפלד הציג מודל רדיקלי של קיצור משך שנות הלימודים במהלך שעל פניו יכול להיתפס כהאצה, אבל טומן הזדמנויות להאטה עמוקה.
ד"ר ענת שפירא לביא הציגה מהלך של "החסרת" ציונים ובגרויות ממערכת החינוך ובניית מערכת המושתתת על אמון ואוטונומיה ובדרך זו מאפשרת האטה כוללת ומקום למגוון ולהתפתחות ברמה המקומית.
משתתפי המפגש הוזמנו להמשך דיון במודלים שהצוגו ובמודלים נוספים בקבוצת פייסבוק חדשה שנפתחה גם למטרה זו.

bottom of page