top of page

מצגות ותרשים עקרונות

מצגות תרשימי האטה

לפניכם שקפים מונפשים שמאפשרים להביט בתרשים עקרונות האטה בחינוך ולהכיר אותו באופן מדורג לפי "שכבות" ולפי עקרונות. מוזמנים להוריד את הקבצים ולהשתמש בהם על-פי הצורך.

שימו לב שלאחר הורדת הקובץ הרצוי יש צורך להריץ את המצגת כדי לראות את ההנפשה.

תרשים עקרונות האטה בחינוך מונפש ע"פ 'שכבות'

תרשים עקרונות האטה בחינוך מונפש בחלוקה לעקרונות

צרו קשר

איורים: שרית עציץ

bottom of page