top of page

פורום האטה 02 |

בחירת הזירות בהן נתמקד כפורום רחב ושרטוט המתווה להמשך

מפגש שני של פורום האטה בחינוך עסק במפגש האישי-מקצועי של משתתפי הפורום עם עולם ההאטה.

עמית נויפלד הציג את המונח 'מינימליזם מחשבתי' וחיבר אותו לעולמות החינוך הקונבנציונאלי הבנקאי, המבקש להעביר ולהספיק חומר בעומס ודוחק. אריק מנדלבאום, מנהל ביה"ס משעולים, הקריא מבחר משירי החינוך שלו, המביאים את לב המנגינה והתוכן של האטה בחינוך.

שיח בחדרי דיון עסק בשאלות כמו - מה זה חינוך והאטה בשבילי? כשאני מדבר/ת על חינוך והאטה, למה אני מתכוונ/ת? מההם נושאים שלדעתכם הפורום צריך לקדם? והסתיים במדיטציה משותפת שהעביר אריק מנדלבאום.

bottom of page