top of page

פורום האטה 01 |

שיח חלוצי בנושא האטה בחינוך

מפגש ראשון של פורום האטה בחינוך עסק בעצם יציאתו לעולם של המושג החדש. במפגש ארחנו את עמית נויפלד, מייסד תנועת ההאטה בישראל, אשר סקר בקצרה את שורשיה ומטרותיה של התנועה.

ד"ר נעמה צורן, נציגת גישת רג'יו אמיליה בישראל, הציגה את הקשר בין האטה וגישת רג'יו אמיליה, דרך מבט על מערכת היחסים המצמיחה בין פעוט למבוגר משמעותי.

ד"ר אורית פרנפס הציגה את החיבור בין האטה ללמידה מתוך תנועת החיים בה היא מתמחה וד"ר ענת שפירא לביא הציגה את הקשר בין האטה ולמידה בית מדרשית. לאחר הפאנל התקיים שיח פתוח של משתתפי הפורום.

bottom of page